Проект Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Скачать полную версию документа для ознакомления можно по ссылке.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1.Визначення основних термінів

 У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

вторинний еталон – еталон, встановлений шляхом калібрування за первинним еталоном для величини того самого роду;

державний еталон – первинний або вторинний еталон, що перебуває у державній власності;

експертна повірка засобів вимірювальної техніки – повірка, яка виконується у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;

еталон – реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння;

єдність вимірювань – стан вимірювань, за якого їхні результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі;

засоби вимірювальної техніки – засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем;

інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки – повірка засобів вимірювальної техніки, яка виконується при здійсненні метрологічного нагляду;

калібрувальна лабораторія – підприємство чи організація або їхній відокремлений підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки.

калібрування засобів вимірювальної техніки – сукупність операцій, за допомогою яких установлюють за заданих умов співвідношення між значеннями величини, які забезпечують еталони з притаманними їм невизначеностями вимірювань, і відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань;

метрологічна діяльність – діяльність, яка пов’язана із забезпеченням єдності вимірювань;

метрологічна простежуваність (простежуваність) – властивість результату вимірювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов’язаний з еталоном через задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання;

метрологія – наука про вимірювання та їх застосування;

первинний еталон – еталон, встановлений з використанням первинної референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою;

періодична повірка засобів вимірювальної техніки – повірка, що виконується протягом експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);

повірка засобів вимірювальної техніки – сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що цей засіб відповідає встановленим вимогам;

повірочна лабораторія –  підприємство чи організація або їхній відокремлений підрозділ, що здійснює повірку засобів вимірювальної техніки; 

повторна перевірка – перевірка, яка проводиться для встановлення факту усунення порушень метрологічних вимог, які наведені у відповідному приписі;

суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (далі – підприємства та організації) та фізична особа – підприємець, які провадять метрологічну діяльність на території України;

фасований товар – призначений для продажу товар, що упакований за відсутності кінцевого споживача, при цьому кількість товару в упаковці має певне значення, вказане на упаковці, яке відповідає заздалегідь вибраному номінальному значенню і яке не може бути змінене без розкривання упаковки або її видимого пошкодження;

 Стаття 2. Сфера дії Закону

 Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі забезпечення єдності вимірювань та здійснення метрологічної діяльності, і поширюється на центральні органи виконавчої влади та суб’єктів господарювання.

 Стаття 3. Законодавство про метрологію та метрологічну діяльність

 1. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

2. Якщо міжнародним договором України, згоду на обовязковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про метрологію та метрологічну діяльність, то застосовуються правила міжнародного договору.

 Стаття 4. Сфери законодавчо регульованої метрології

 З метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювань та засобів вимірювальної техніки поширюється на такі сфери діяльності (далі – сфери законодавчо регульованої метрології):

1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

3) контроль стану навколишнього природного середовища;

4) контроль безпеки умов праці;

5) контроль за безпекою дорожнього руху та технічним станом транспортних засобів;

6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі при наданні транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, при постачанні та/або споживанні енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

8) митні операції;

9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів  будівель, споруд і території забудови;

10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством;

11) роботи, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;

12) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

 Стаття 5. Метрологічна система України

 1. Метрологічна система України створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі.

 Основними завданнями цієї системи є:

реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;

захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології;

економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;

забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

 2. Метрологічна система України включає:

 національну метрологічну службу;

нормативно-правову базу, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності;

національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць вимірювань;

 добровільну акредитацію калібрувальних лабораторій, акредитацію у випадках, визначених цим та іншими законами України, випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності;

навчальні заклади, науково-дослідні установи організації, що розповсюджують знання та поширюють досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.

 3. Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та розвитку метрологічної системи України, координує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі – ЦОВМ).

 

Мы в социальных сетях: