Полный текст документа с приложениями можно скачать по ссылке

Положення

про державний реєстр методик виконання вимірювань та реєстр організаційно-методичних  нормативних документів з метрології  

1 Загальні положення

1.1 Положення про державний реєстр методик виконання вимірювань та реєстр організаційно-методичних нормативних документів з метрології (далі – Положення) поширюється на методики виконання вимірювань, що застосовуються у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (далі – МВВ), та організаційно-методичні нормативні документи з метрології, які регламентують порядок та процедури здійснення окремих видів метрологічної діяльності у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (далі – МДМ).

1.2 Це Положення встановлює порядок ведення державного реєстру методик виконання вимірювань (далі – реєстр МВВ) та реєстру організаційно-методичних нормативних документів з метрології (далі – реєстр МДМ).

1.3 Положення не поширюється на МВВ та МДМ, що розробляються цільовим призначенням для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

2 Нормативні посилання

У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів

ГОСТ 8.010-99  Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ДСТУ-Н РМГ 51:2006 Государственная система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения

ДСТУ-Н1) Метрологія. Нормативні документи з метрології. Порядок розроблення та реєстрації

3 Порядок ведення реєстру МВВ та реєстру мдм

3.1 Реєстр МВВ та реєстр МДМ ведуться з метою:

– поліпшення організації та виконання робіт в галузі метрології;

– забезпечення обліку МВВ та МДМ;

– створення фонду інформаційних даних щодо МВВ та МДМ, які чинні на території України;

– забезпечення метрологічних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (їх об’єднань), установ та організацій незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (далі – замовники) достовірною і повною інформацією про чинні на території України МВВ та МДМ.

3.2 Реєстр МВВ та реєстр МДМ веде Головний центр державної метрологічної служби України (далі – ГЦДМС).

3.3 Форма, за якою ведеться реєстр МВВ, наведена у додатку А.1.

3.4 Реєстр МДМ складається з розділів:

– Методики повірки засобів вимірювальної техніки;

– Типові програми державних випробувань засобів вимірювальної техніки;

– Типові програми та методики державної метрологічної атестації засобів вимірювальної тех­ніки;

– Положення, правила, інструкції і рекомендації в галузі метрології та метрологічної діяль­ності;

Нормативно-правові акти Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі Держспоживстандарт України) з питань метрології, що зареєстровані в Мін’юсті України;

– Методичні документи з метрології Міждержавної Ради із стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД.

3.5 Форма, за якою ведеться реєстр МДМ, наведена у додатку А.2.

3.6 За рішенням Держспоживстандарту України до реєстру МВВ та реєстру МДМ можуть бути введені додаткові розділи.

3.7 ГЦДМС, у відповідності з покладеними на нього функціями щодо ведення реєстру МВВ та реєстру МДМ, виконує такі роботи:

– здійснює реєстрацію МВВ і МДМ ;

– формує фонд інформаційних даних;

– своєчасно вносить необхідні зміни до реєстру МВВ і реєстру МДМ;

– зберігає документи реєстру МВВ і реєстру МДМ, а також документи, на підставі яких здійснювалась реєстрація МВВ і МДМ;

– забезпечує замовників МВВ і МДМ та інформацією із фонду інформа­ційних даних;

– готує матеріали, що необхідні для публікації реєстру МВВ та реєстру МДМ в офіційних інформаційних виданнях Держспоживстандарту України;

– розміщує перелік МВВ та МДМ, занесених до реєстру МВВ та реєстру МДМ, на сайті Державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (далі – Укрметртестстандарт).

3.8 Контроль за правильністю ведення реєстру МВВ та реєстру МДМ здійснює Держспоживстандарт України.

4 Порядок реєстрації МВВ та МДМ

4.1 Реєстрація МВВ і МДМ  проводиться з метою створення інформаційного фонду даних цих документів на магнітному та паперовому носіях інформації.

4.2 Підставою для реєстрації МВВ і МДМ  є офіційне звернення організації, яка розробила та (або) затвердила ці документи або підписала відповідний документ про впровадження їх на території України.

4.3 Розробники МВВ і МДМ повинні надати до ГЦДМС наступний комплект документів:

– заявку на реєстрацію за формою, наведеною у додатку Б;

– примірник затвердженого оригіналу МВВ або МДМ;

– висновок за результатами науково-технічної експертизи;

– копію МВВ або МДМ в електронному виді (у редакторі Word версії 6.0 і вище);

ГЦДМС має право на отримування іншої інформації стосовно МВВ або МДМ.

4.4 У разі надання неповного комплекту документів або невідповідність МВВ та МДМ чинним нормативним документам ГЦДМС має право повернути комплект документів розробнику на доопрацювання.

4.5 Перед реєстрацією ГЦДМС, протягом 5 днів від дня отримання документів, перевіряє МВВ і МДМ на  відповідність чинним нормативним документам.

Нормативно-правові акти Держспоживстандарту України з питань метрології, що зареєстровані в Мін’юсті України, та методичні документи з метрології Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД, прийняті Держспоживстандартом України, не перевіряються перед їх реєстрацією. 

4.6 Методики повірки повинні відповідати вимогам РМГ 51, методики виконання вимірювань – ГОСТ 8.010. Типові програми і методики метрологічної атестації розробляють відповідно до вимог ДСТУ 3215. Документи повинні бути оформлені та затверджені з урахуванням вимог ДСТУ 1.5, ДСТУ 4163 та     ДСТУ-Н.

4.7 За результатами розгляду ГЦДМС приймає рішення щодо занесення документа до реєстру МВВ або реєстру МДМ, або повернення його на доопрацювання.

4.8 Кожному документу, занесеному до реєстру МВВ або реєстру МДМ, надається умовне позна­чення, що складається з індексу, порядкового номера реєстрації та цифр року, в якому була проведена реєстрація. Цифри року записуються через дефіс.

Документам надаються такі індекси:

МВУ – методики виконання вимірювань;

МПУ – методики повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

ТПУ – типові програми державних приймальних випробувань ЗВТ;

МДУ – типові програми і методики державної метрологічної атестації ЗВТ;

РМУ – положення, правила та інші документи в галузі метрології та метрологічної діяльності;

ПМУ – нормативно-правові акти Держспоживстандарту України, що зареєстровані в Мін’юсті України.

4.9 Методичні документи з метрології Міждержавної Ради із стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД, прийняті Держспоживстандартом України, заносяться до реєстру МДМ за поданням Держ­споживстандарту України під їх умовним позначенням.

4.10 Зміни до МВВ та МДМ, які занесені до реєстру МВВ та реєстру МДМ, вносяться за поданням їх розробника. Зміни розробляються та затверджуються відповідно до вимог чинних нормативних документів.

У цих випадках у реєстраційний номер вносяться зміни. Цифри року, в якому була проведена реєстрація МВВ або МДМ, замінюються на цифри року, в якому були внесені зазначені зміни.

Комплекти документів доповнюються змінами та експертним висновком за результатами науково-технічної експертизи цих змін.

4.11 На занесені до реєстру МВВ та реєстру МДМ документи складають опис за формою, наведеною в додатку В.

4.12 Документи, зазначені у пункті 4.8, складають інформаційний фонд даних і підлягають збе­ріганню протягом усього часу чинності НД.

5 ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ документів ІЗ РЕЄСТРУ МВВ АБО РЕЄСТРУ МДМ

5.1 МВВ або МДМ вилучаються із реєстру МВВ або реєстру МДМ у разі:

– розробки та затвердження нового документа, який замінює існуючий;

– невідповідності положень та вимог документа законодавству України або вимогам нормативних документів, які були введені в дію після його реєстрації;

– закінчення терміну дії документа;

– в інших обґрунтованих випадках.

5.2 МВВ та МДМ вилучаються з реєстру за зверненням організації-розробника та на підставі відповідного рішення Держспоживстандарту України.

Протягом 10 днів від дня одержання рішення Держспоживстандарту України ГЦДМС робить відмітку “Скасовано” на комплекті документів відповідних МВВ або МДМ. Комплект документів переноситься до архіву.

5.3 Реєстраційний номер документа, що вилучений із реєстру МВВ та реєстру МДМ, новим за­твердженим документам не надається.

5.4 МВВ або МДМ, вилучені з реєстру МВВ або реєстру МДМ, та відповідні документи підлягають зберіганню в архіві протягом трьох років від дня їх вилучення.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
Аттестация програмного обеспечения СИТ
Следующая запись
Основы МОП
Меню