У нас на сайте можно скачать информацию о средствах измерительной техники, типы которых утверждены Госпотребстандартом Украины на основании результатов государственных испытаний или признаны Госпотребстандартом Украины на основании межгосударственных договоров Украины. 


2016 г.

Информация о данных, занесенных в госреестр СИТ Украины, на 01.01.2016 года:

01 – измерения геометрических величин (вимірювання геометричних величин);

02 – измерения механических величин (вимірювання механічних величин);

03 – измерения параметров потока, расхода, уровня и объема веществ (вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин);

04 – измерения давления, вакуумные измерения (вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);

05 – измерения физико – химического состава и свойств веществ (вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин);

06 – температурные и теплофизические измерения (температурні та теплофізичні вимірювання);

07 – измерения времени и частоты (вимірювання часу та частоти);

08 – электрические и магнитные измерения (електричні і магнітні вимірювання);

09 –радиотехнические и радиоэлектронные измерения (радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);

10 – измерения акустических величин (вимірювання акустичних величин);

11 – оптико – физические измерения (оптико-фізичні вимірювання);

12 – измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерних констант (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант);

13 –Измерения биологических и биомедицинских величин и характеристик (вимірювання біологічних та біомедичних величин та характеристик)

 Информация о данных, занесенных в госреестр СИТ Украины, актуальна на 01.03.2015 года, и для удобства разделена на файлы, в соответствии с видами измерений:

01 – измерения геометрических величин (вимірювання геометричних величин);

02 – измерения механических величин (вимірювання механічних величин);

03 – измерения параметров потока, расхода, уровня и объема веществ (вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин);

04 – измерения давления, вакуумне измерения (вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);

05 – измерения фізико – химического состава и свойств веществ (вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин);

06 – температурные и теплофизические измерения (температурні та теплофізичні вимірювання);

07 – измерения времени и частоты (вимірювання часу та частоти);

08 – электрические и магнитные измерения (електричні і магнітні вимірювання);

09 –радиотехнические и радиоэлектронные измерения (радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);

10 – измерения акустических величин (вимірювання акустичних величин);

11 – оптико – физические измерения (оптико-фізичні вимірювання);

12 – измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерних констант (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант);

13 –Измерения биологических и биомедицинских величин и характеристик (вимірювання біологічних та біомедичних величин та характеристик)

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр засобів вимірювальної техні­­­ки

Полный текст документа с приложениями можно скачать по ссылке

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 11, 14 та 26 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі – Закон України).

1.2. Положення регламентує порядок ведення Державного  реєстру засобів вимірювальної техніки (далі – Державний реєстр), порядок внесення типів засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) та стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів (далі – СЗ; державні, далі – ДСЗ; міждержавні, далі – МСЗ; стандартні зразки закордонного виробництва, далі – ЗСЗ), призначених для серійного виробництва в Україні або ввезення на територію України партіями, до Державного реєстру та порядок їх вилучення  із Державного реєстру. 

1.3. Положення поши­­­рюється на:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі – ЦОВМ);

національний науковий метрологічний центр та державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ (далі – метрологічні центри), і територіальні органи ЦОВМ (далі – територіальні органи);

головні та базові організації метрологічних служб центральних органів виконавчої влади (далі – головні та базові організації);

підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та виду діяльності (далі – підприємства та організації), що на території України провадять діяльність, пов’язану з виробництвом засобів вимірювальної техніки (далі – вітчизняні виробники);

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; 

виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України (далі – іноземні виробники).

Це  Положення не поширюється на ЗВТ,  якi  розробляються та виробляються в Україні, а також ввозяться в Україну цiльовим призначенням для застосування у сфері оборони України.

2. Порядок ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки

2.1 Відсутність типів ЗВТ у Державному реєстрі не може бути підставою для заборони використання цих засобів на території України (за умови підтвердження нормованих метрологічних характеристик та придатності цих засобів до застосування шляхом здійснення їх державної метрологічної атестації).

2.2. Державний  реєстр  призначений для державної реєстрації  типів ЗВТ, допущених до серійного виробництва  в  Україні  та  ввезення  на територію України партіями, та СЗ.

Державній реєстрації підлягають:

– ЗВТ, типи яких затверджені ЦОВМ на підставі відповідного рішення Науково-технічної комісії з метрології (далі – Комісія з метрології) щодо розгляду результатів  державних приймальних та контрольних випробувань цих засобів, а також результатів експертизи документів, проведеної метрологічними центрами та територіальними органами ЦОВМ відповідно до  міжнародних  договорів України;

СЗ, типи яких затверджені ЦОВМ на підставі відповідного рішення Комісії з метрології щодо розгляду результатів метрологічної експертизи технічної документації на ці стандартні зразки, проведеної національним науковим метрологічним центром, на який покладено виконання функцій Головного центру Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, та МСЗ, типи яких визнані ЦОВМ відповідно до міжнародних договорів України.

2.3. Державний реєстр ведеться з метою:

– здійснення  обліку ЗВТ, допущених  до  серійного  виробництва та ввезення на територію України парті­­­ями, та СЗ;

– створення фонду інформаційних даних щодо ЗВТ, які серійно  виробляються  в Україні або  ввозяться на її територію партіями, та СЗ    (далі – фонд інформа­­­ційних даних);

– забезпечення  центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (їх об’єднань), установ та організацій незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України  (далі – замовники), інформацією з фонду інформаційних даних.

2.4. Державний реєстр складається з чотирьох розділів:

– розділ  1  –  “Засоби вимірювальної техніки, типи яких затвер­­­джені на підставі результатів державних приймальних та контрольних випробувань”;

– розділ  2 –  “Засоби вимірювальної техніки, типи яких занесені  до Державного реєстру на підставі міжнародних договорів України”;

– розділ  3  –  “Стандартні зразки складу та властивос­­­тей речовин і матеріалів, типи яких занесені до Державного реєстру на підставі метрологічної експертизи технічної документації на ці стандартні зразки”;

– розділ  4  –  “Міждержавні стандартні зразки складу та властивос­­­тей речовин і матеріалів, типи яких занесені до Державного реєстру на підставі їх визнання відповідно до міжнародних договорів України”.

За  рішенням  ЦОВМ Державний реєстр можуть бути  доповнений  додатковими розділами.

2.5.  За дорученням ЦОВМ ведення розділів 1, 2 Державного реєстру здійснює державний науковий метрологічний центр – Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (далі – Укрметртестстандарт), розділів 3, 4 Державного реєстру – національний науковий метрологічний центр – Національний науковий центр “Інститут метрології” (далі – ННЦ “Інститут метрології”).

2.6. Державний реєстр ведеться в електронному та паперовому  вигляді і повинен містити таку обов’язкову інформацію:

а) розділи 1, 2:

– назву та умовне позначення ЗВТ;

– назву та поштову адресу виробника ЗВТ; 

– номер за Державним реєстром;

– призначення та галузь застосування ЗВТ;

– основні метрологічні та технічні характеристики ЗВТ;

– дату та номер протоколу засідання Комісії з метрології, на якому прийняте рішення щодо занесення типу ЗВТ до Державного реєстру, (щодо вилучення типу ЗВТ з Державного реєстру);

б) розділи 3, 4:

– назву СЗ;

– назву виробника та поштову адресу СЗ;

– номер за Державним реєстром СЗ;

– призначення та галузь застосування СЗ;

– назву атестованої характеристики СЗ;

– основні метрологічні характеристики СЗ;

– термін дії СЗ;

– дату та номер протоколу засідання Комісії з метрології, на якому прийняте рішення щодо занесення СЗ до Державного реєстру, (щодо вилучення СЗ з Державного реєстру).

В разі необхідності до Державного реєстру може вноситися додаткова інформація.

2.7. Вітчизняні та іноземні виробники ЗВТ зобов’язані надавати Укрметртестстандарту та ННЦ “Інститут метрології” документи, необхідні для занесення затверджених типів ЗВТ та СЗ до Державного реєстру (далі – державна реєстрація), ведення цього реєстру та створення фонду  інформаційних даних.

2.8. Укрметртестстандарт та ННЦ “Інститут метрології”, відповідно до покладе­­­них  на  них функцій щодо ведення Державного реєстру, виконують  такі роботи:

– здійснюють державну реєстрацію ЗВТ та СЗ у Державному реєстрі відповідно до повноважень, зазначених у пункті 2.5;

– формують фонд інформаційних даних;

– своєчасно  вносять  необхідні  зміни до Державного реєстру і фонду інформаційних даних;

– зберігають документи Державного реєстру, фонду ін­­­формаційних  даних, а також матеріали, на підставі яких здійснюва­­­лась державна реєстрація ЗВТ та СЗ;

– готують матеріали, що необхідні для публікації офіційної інформації щодо ЗВТ та СЗ, занесених до Державного реєс­­­тру або вилучених з нього;

2.9.  Контроль  за веденням  Державного реєстру  здійснює ЦОВМ.

 3. Порядок занесення (державної реєстрації) ЗВТ та СЗ до Державного реєстру

3.1.  Підставою  для державної реєстрації ЗВТ та СЗ шляхом їх внесення  до Державного реєстру є рішення ЦОВМ на підставі відповідного рішення Комісії з метрології.

3.2. Занесення ЗВТ та СЗ до Державного реєстру здійснюється протягом 10 днів від дня прийняття ЦОВМ відповідного рішення.

3.3. На реєстрацію ЗВТ та СЗ в Державному реєстрі по­­­винні подаватися документи згідно з додатком 1.

3.4. Документи, наведені в додатку 1, складають фонд  Державного  реєстру.

3.5.  Документи  на державну реєстрацію ЗВТ та СЗ подають до Укрметртестстандарту та ННЦ “Інститут метрології”  метрологічні центри або те­­­риторіальні органи ЦОВМ, які проводили:

– державні приймальні та контрольні випробування ЗВТ;

– експертизу комплекту документів на СЗ, які рекомендуються затвердити як ДСЗ;

– експертизу  документації на ЗВТ, ти­­­пи яких затверджені в іноземних державах.

У разі  проведення державних приймальних випробувань ЗВТ,  на  які не поширюється державний метроло­­­гічний  нагляд, уповноваженими на те  головними та базовими організаціями метрологічних служб центральних  органів  виконавчої  влади (далі – ЦОВВ) документи на державну реєстрацію до Укрметртестстандарту подають ці головні та базові організації метрологічних служб ЦОВВ.

У випадках проведення державних приймальних випробувань ЗВТ дер­­­жавними  прий­мальними  комісіями документи на державну реєстрацію подають метрологічні  центри або територіальні органи,  представники  яких призначались головами державних приймальних ко­­­місій.

3.6.Назва та умовне позначення ЗВТ та СЗ, а також назва їх виробників наводяться  у  Державному  реєстрі згідно з протоколом Комісії з метрології.

Призначення, галузь застосування та основні метрологічні та технічні характеристики ЗВТ та СЗ наводяться у Державному реєстрі згідно з документами, наданими для їх внесення  до Державного реєстру.

3.7. Кожному типу ЗВТ, занесеному  до Державного реєстру, надається реєстраційний номер, що складаєть­­­ся з літери “У”, порядкового номера державної реєстрації та двох останніх  цифр року, в якому була здійснена реєстрація. Цифри року записуються через дефіс.

Кожному типу ДСЗ, занесеному до Державного реєстру, надається реєстраційний номер, що складається з  літер “ДСЗУ”, ­­­коду з трьох цифр, що характеризують ці СЗ, порядкового номера та двох останніх  цифр року, в якому була здійснена реєстрація.  Цифри кодів  та  порядковий номер державної реєстрації відокремлюються крапкою. Цифри року записуються через дефіс.

Перелік кодів,  що характеризують ДСЗ, і пояснення до них наведені в додатку 2.

3.8. ЗВТ та МСЗ, що виробляються в іно­­­земних державах  і  затвердження типів яких визнане ЦОВМ відповідно до міжнародних договорів України, заносяться до Держав­­­ного реєстру за номером їхньої реєстрації у країні-експортері.

ЗСЗ, затвердження типів яких визнане ЦОВМ на підставі експертизи документів на ці СЗ, надається реєстраційний номер, що складається з літер “ЗСЗ”, до яких після двокрапки додають ­­­код з трьох цифр, що характеризує ці СЗ, порядковий номер і рік їхньої реєстрації у країні-експортері.

Перелік кодів,  що характеризують ЗСЗ, і пояснення до них наведені в додатку 2.

3.9.  За рішенням ЦОВМ на підставі відповідного рішення Комісії з метрології до Державного ре­­­єстру можуть бути внесені зміни щодо:

– назви виробника ЗВТ та його місцезнаходження (за наявності заяви виробника ЗВТ);

– назви  та  (або)  умовного  позначення ЗВТ;

– призначення  та (або) галузі  застосування ЗВТ;

– нормованих характеристик ЗВТ (за наявності заяви виробника ЗВТ);

– подовження терміну дії СЗ тощо.

У  цих  випадках  до номера державної реєстрації вносяться зміни – ­­­дві  останні  цифри року, в якому була проведена реєстрація, замі­­­нюються  на дві останні цифри року, в якому були внесені зазначені  зміни.

У разі внесення змін до Державного реєстру, пов’язаних із доповненням переліку виробників ЗВТ, номер державної реєстрації не змінюється.

Рішення  щодо внесення змін до Державного реєстру приймається ЦОВМ на підставі відповідного рішення Комісії з метрології за  пропозиціями  метрологічних центрів  або територіальних органів.

 4. Порядок вилучення типів ЗВТ та СЗ з Державного реєстру

4.1. Типи ЗВТ та СЗ вилучаються з Державного  реєстру за рішенням ЦОВМ на підставі відповідного рішення  Комісії з метрології у випадках:

– припинення  серійного  виробництва ЗВТ, письмово підтвердженого їх виробниками; 

– невідповідності ЗВТ вимогам нормативних документів, що поширюють­­­ся на них;

– несвоєчасного подання ЗВТ, що ввозяться на територію України партіями, на періодичні державні контрольні випробування;

– відсутності випуску ДСЗ (або ввезення партій ЗСЗ) протягом подвоєного строку терміну дії сертифіката після закінчення його терміну дії;

4.2. Укрметртестстандарт і ННЦ “Інститут метрології” протягом 10 днів від дня одержання відповідного рішення ЦОВМ заносять до Державно­­­го  реєстру інформацію щодо вилучення з нього ЗВТ.

4.3. Реєстраційний номер типів ЗВТ та СЗ, вилучених з Державного реєстру, новим затвердженим типам ЗВТ та СЗ не надається.

4.4. Документи на ЗВТ та СЗ, що  вилучені з  Державного  реєстру, підлягають зберіганню в архіві  Державного реєстру  протягом трьох років з дня вилучення.

5. Інформаційне обслуговування з фонду Державного реєстру

5.1.  Інформація  щодо  занесення типів ЗВТ та СЗ до  Державного  реєстру  та вилучення їх  з нього підлягає  опублікуванню в офіційних інформаційних виданнях ЦОВМ.

Мате­­­ріали, необхідні для опублікування, готують Укрметртестстандарт і ННЦ “Інститут метрології”.

5.2. На вимогу ЦОВМ Укрметртестстандарт та ННЦ „Інститут метрології” повинні надавати актуалізовану інформацію щодо ведення Державного реєстру.

5.3.  Інформаційне  обслуговування замовників даними з фонду  Державного реєстру здійснюється Укрметртестстандартом і ННЦ “Інститут метрології” відповідно до повноважень, зазначених у пункті 2.5, у встановленому порядку.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
Концепция неопределенности
Следующая запись
Аттестация програмного обеспечения СИТ
Меню